Geschiedenis

Geschiedenis van de club

Eind jaren zeventig peelden enkele fokkers/keurmeesters al met de gedachte een speciaal club voor de Assendelfters op te richten, de definitieve stap werd echter genomen door de heer Zuidema.

Onderstaande briefje en oproep in AVICULTURA in het meinummer van Avicultura getuigen daarvan.

De huidige secretaris van de NHDB de heer Goossens stelde zich als een van de eerste plaats te nemen in het bestuur.

VRIES, september 1981.

Geachte Heer,

Hierbij nodig ik U uit voor een eventuele oprichtingsvergadering van een speciaalclub voor fokkers en liefhebbers van de Assendelfter hoen, eventueel ook van de Noordhollandse Blauwen.

Deze vergadering is op 4 oktober a.s, om 15 uur in een van de zijzalen van de Ornithophilia (zie aankondiging bij de kooien van de Assendelfters)

De agenda luidt:

 1. opening door M.J.H. Zuidema.
 2. bespreking over al dan niet oprichten van een speciaalclub van fokkers en liefhebbers van de Assendelfter hoen, dit al dan niet in samenwerking met fokkers en liefhebbers van de Noord Hollandse Blauwen.
 3. naam van de speciaalclub
 4. verkiezing bestuur (als voorlopig bestuur hebben de volgende heren zich beschikbaar gesteld:
  A.P.J.Goossens, Ossendrechtseweg 21, Hoogerheide, te1.01646-4014
  M.J.H.Zuidema, Tipkampen 29,Vries, tel. 05921-2228
 5. goedkeuring Statuten en Huishoudelijk Reglement (ingesloten)
 6. contributie( voorgesteld word f.12,50 per jaar)
 7. propaganda op de diverse tentoonstellingen

Met vriendelijke groeten,
zuidema

 

SPECIAALCLUB VOOH DE FOKKERS VAN HET ASSENDELFTS HOEN EN DE NOORD-HOLLANDSE BLAUWE,

Secr.penn..m. M:J.H. Zuidema, Tipkampen 29, 9481 ET Vries. Te1.05921-2228. Gironr. Contr. F12,50 per jaar.

Na de oproep van de heer Zuidema in het meinummer van Avicultura kwamen de reacties van de Assendelfterfokkers erg traag binnen.

Op advies van de Heer IJpma werd besloten om ook de Noord-Hollandse Blauwe in de speciaalclub te betrekken. Dit omdat beide rassen specifiek Noord-Hollands zijn en ook omdat andere de speciaalclub te klein zou zijn om aan zijn doelstellingen te kunnen beantwoorden.

Dat deze stap juist was bleek op 4 oktober in Utrecht. Tijdens de daar gehouden oprichtingsvergadering waren maar liefst zestien mensen aanwezig.

Op deze vergadering werd besloten dat de speciaalclub de beide bovengenoemde Noord-Hollands rassen zal vertegenwoordigen. De club zal zich bezig houden met het adviseren van fokkers,het bemiddelen bij aankoop van dieren en ook zal er ,propaganda voor onze rassen worden gemaakt.

Tevens zullen er ereprijzen te verdienen zijn op diverse tentoonstellingen,dit om het inzenden van dieren te stimuleren: De contributie gaat f 12,50 per jaar bedragen,voor jeugdleden t/m 16 jaar half geld.

In het bestuur nemen zitting de heren A.Goosens,voorzitter, M.Zuidema,secr.-penn.m.,en de heren Jonkman, J.Dekker en K.Jongejans als commissaris.

Tijdens de vergadering was het enthousiasme van de aanwezigen duidelijk merkbaar,dat belooft veel goeds voor de toekomst. Mevr.Melgerd had enkele prachtige grootformaat kleurenfoto’s meegebracht van broedende Assendelfters. Wie zei daar dat Assendelfters niet broeds worden?

De vergadering werd in goede banen geleid door de Heer IJpma, wiens grote ervaring op dit gebied voor een jonge speciaalclub als de onze van zeer grote waarde is.

Alvast hartelijk dank hiervoor Heer IJpma.

Aan alle fokkers en liefhebbers van het Assendelfts Hoen en van de Noord-Hollandse Blauwe zou ik willen zeggen,sluit u aan bij deze jonge dynamische speciaalclub. U zult vaak van ons horen,wij zullen een aktief leven leiden om zo de populariteit van onze rassen te vergroten.

Door uitwisseling van ervaringen kan niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van onze rassen aanmerkelijk stijgen.

Het is aan u,collega fokkers,de eerste stap is gezet,zet u de tweede en sluit u aan zodat we binnen niet al te lange tijd een sterke speciaalclub zijn. Dat is ook uw belang.

A,P.J.Goossens,voorzitter.

Het ontstaan van de Assendelfter- en Noord-Hollandse Blauwenclub
Jogchum R.S.M. IJpma.

keuringDe eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik slecht ben in het onthouden dan datums en jaartallen. Door de jaren heen heb ik heel veel bewaard, hoewel ik tijdens mijn verhuizing naar Waarland, nu alweer ruim 15 jaar terug, heel veel opgeruimd heb. Toch ben ik blijkbaar wel selectief geweest, want waar ik naar zocht had ik reeds na enig zoeken in handen. Gelukkig laat mijn geheugen mij niet in de steek en daaruit is het volgende verhaal geput.

Het zou in de loop van 1980 geweest zijn toen ik, uit hoofde van mijn functie als secretaris van de Provinciale Afdeling Noord-Holland van de N.H.D.B. door ene heer Zuidema uit Vries werd benaderd. Hij was voornemens een speciaalclub op te richten voor Assendelfters.

Al gauw bleek mij, dat de heer Zuidema in het geheel niet op de hoogte was van onze organisatie; van het hoe en waarom had hij totaal geen weet. Dat nam niet weg dat ik hem met raad en daad terzijde heb gestaan en dat hij daar gebruik van heeft gemaakt.

Eerder had ik, en wel in augustus 1980 namens de Provinciale Afdeling Noord-Holland van de N.H.D.B., een boekje geschreven met als titel: ”Het ASSENDELFTSE HOEN en de NOORD-HOLLANDSE BLAUWEN, het in stand houden van de NOORD-HOLLANDSE HOENDERRASSEN, een zaak die ons aangaat !!”

Met dit in mijn gedachten heb ik de heer Zuidema geadviseerd naast de Assendelfters ook de Noord-Hollandse Blauwen daarbij te betrekken. Twee rassen met als oorsprong Noord-Holland.

De heer Zuidema had mij eerder al aangegeven dat hij een nare ziekte onder de leden had en heel veel plezier en afleiding ondervond in het houden van zijn kippen en energie kwijt wilde in een speciaalclub. De heer Zuidema heeft mij thuis, toen nog in Tuitjenhorn, opgezocht en hebben wij een en ander op de rails gezet. Ik heb hem geadviseerd de club een officiële status te geven door deze van statuten en zo nodig van een huishoudelijk reglement te voorzien. De molen kwam op gang en na het nodige overleg is besloten om fokkers aan te schrijven of zij zich als lid voor de speciaalclub wilden aanmelden. Dit vond zijn bekroning tijdens Ornithophilia in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Ik herinner mij nog heel goed de grote vergaderruimte, waar voorafgaande aan de oprichtingsvergadering ik de New Hampshires fokkersclub voorzat om vervolgens de bijeenkomst te leiden welke tot gevolg had dat op 4 oktober 1981 de officiële oprichting plaatsvond.

Ik heb mij dus uitsluitend beperkt tot het begeleiden van de voorbereidingen en het leiden van de oprichtingsvergadering. Toen de oprichting vande speciaalclub een feit was en bestuursleden waren gekozen waarbij de heer Zuidema als secretaris werd benoemd was ik ervan overtuigt, ondanks de gezondheidstoestand van de heer Zuidema, dat de club uit voldoende mensen bestond en dat de belangen van de beide Noord-Hollandse rassen op een goede wijze zouden worden behartigt.

Weinigen van de huidige leden zullen de heer Zuidema hebben gekend. Toch is hem, na zoveel jaren, veel dank verschuldigd. Hij was de motor voor en van de club, die tot heden toe draaiende is gehouden en tot een grote, hechte club is uitgegroeid.

Daar ik zelf geen Assendelfters of Noord-Hollandse Blauwen fok, maar wel tussen de Noord-Hollandse Blauwen ben opgegroeid en honderden Assendelfter eieren heb uitgebroed, heb ik mij niet als lid aangemeld. Wel heb ik de ontwikkelingen steeds op de voet gevolgd en zoals dat zo vaak gaat, met ups en downs. Gelukkig uit een dal opgeklommen tot een club die goed aan de weg timmert. De rassen verdienen dat en er is in die jaren, vooral wat betreft de Noord-Hollandse Blauwen (of moet ik zeggen ”Hoenders”) heel veel gepresteerd.

Ook de Assendelfterkrielen doen de laatste jaren flink mee als het gaat om de beste van de show.

Maar deze constatering heeft in feite niets met de oprichting te maken doch moet en kan wel gezien worden als resultaat van de goede wijze waarop de club bezig is.